1. Giấy ganh mỹ thuật
  2. Giấy dó bồi
  3. Biểu tiểu 25×60 cm
  4. Biểu trung 35 x 80 cm
  5. Biểu đại 70 x 140 cm