THẺ CHỮ VIỆT HỘI NHẬP - THẺ CHỮ THƯ PHÁP - THẺ CHỮ THÀNH CÔNG

Bộ Thẻ chữ Việt (Loại bỏ túi)

50.000VNĐ1.000.000VNĐ

Thẻ Chữ Việt Hội Nhập

Bộ Thẻ chữ Thư pháp Hội nhập có 54 Thẻ chữ, được đánh số tương tự như các quân bài của bộ tú lơ khơ. Các CHẤT cơ, rô, tép, bích được thay thế bằng các CẤP ĐỘ HÀNH ĐỘNG: Ý thức, Giáo dục, Vô thức, Bản năng. Các số thứ tự quân bài được thay bằng các Tên gọi Thẻ chữ, cấu thành bởi Tên Nhóm của Thẻ chữ và Tên chữ Đại tự.

Xóa
SỬ DỤNG HÀNG NGÀY - TƯƠNG TÁC TỨC THÌ - CÓ NGAY GIẢI PHÁP