VIỆT THƯ HỘI QUÁN

NƠI HỘI NGỘ GIAO LƯU CỦA CÁC THƯ HỮU VÀ CÁC CÂU LẠC BỘ THƯ PHÁP

  • Tăng cường giao lưu học hỏi trong và ngoài nước
  • Chia sẻ kinh nghiệm bút mực giấy
  • Tìm tòi, khám phá và sáng tạo nghệ thuật
  • Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực Việt Thư
  • Nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn Việt Thư

Thông qua các hoạt động

  • Giao lưu, gặp mặt,
  • Workshop, hội thảo
  • Nghiên cứu và sáng tạo
  • Đào tạo, bồi dưỡng
  • Trưng bày, triển lãm